נוף איילון
נוף איילון
חסר רכיב

עלונוף שבת פרשת ויקרא תשפ"ב

10/03/2022

משולחן המזכירות

 

אסיפה כללית

אתם מוזמנים לאסיפה של תושבי נוף איילון ומיד אחריה לאסיפה כללית של "אגודה שיתופית להתיישבות קהילתית נוף איילון בע"מ".  האספות יהיו בעז"ה ביום ראשון, י' באדר ב, 13/3, בשעה 20:30 במועדון הנוער.

על סדר היום:

20:30 כינוס

נושאים:

1.      דיון והצבעה בנושא תיקון תקנון היישוב בכל הנוגע למינוי צוותים יעודיים, (כגון צוות צח"י, צוות מוגנות וכיו"ב) שמְמנה המזכירות או הוועד המקומי.

2.     דיון בנושא הרחבת הישוב.

3.     שונות.

* אם לא יהיה פורום תידחה האסיפה בשעה.

 

תושבים יקרים

ביום ראשון הקרוב תהיה ב"ה האסיפה הכללית במועדון הנוער. קיימת חשיבות רבה להשתתפות של כמה שיותר תושבים באסיפה זאת בשים לב לשני נושאים חשובים שיועלו בה וכדלהלן:

1.      תיקון תקנון הישוב 

 על פי תקנון הישוב בנוסחו כיום התעורר ספק בכל הנוגע לכשרות הפעילות של צוות המוגנות (הפועל קרוב לשנתיים) ואף לגבי צוות צח"י (הפועל קרוב לחצי יובל שנים) הבעיה קיימת. על פי התקנון הקיים הסמכות של מזכירות הישוב למנות את חברי אותם צוותים הינה לתקופה של 6 חודשים בלבד וככלל מחוייב איוש  צוותים יעודיים אלו בדרך של בחירות בקלפי על ידי כלל התושבים. המזכירות סבורה כי ככל שמדובר בצוותים יעודיים לנושאים הדורשים התמקצעות ספציפית יש לאפשר למזכירות לבחור את חברי אותם צוותים. לנוחיותכם מצוטט להלן הפרק מתוך תקנון הישוב העוסק בגופים הנבחרים וכן הנוסח הקיים של הסעיף והנוסח החדש המוצע:  

 

פרק ג. בחירות

1.      הגופים והנבחרים

א.     כל גוף או נציגות של היישוב המטפל בעניין מענייני היישוב והמורכב מחברי היישוב או תושביו היינו גוף נבחר, והוראות פרק זה יחולו על בחירתו.

ב.      האסיפה הכללית תוכל לייסד גופים נבחרים חדשים.

ג.      גוף או מוסד אשר לישוב יש ייצוג בו, נציגי היישוב לגוף או למוסד ייבחרו על פי הוראות פרק זה.

ד.      הנוסח הקיים  - על אף האמור בסעיפים קטנים א'-ג' לעיל, המזכירות תהיה רשאית באישור ועדת ביקורת להקים ועדה, גוף או נציגות מקצועיים במקרים חריגים (לקמן בסעיף זה יכונו כולם: "ועדה"),  לצורך עניין ספציפי אד-הוק ולמנות את חבריה, ובלבד שהועדה תהיה מורכבת אך ורק מאנשים אשר מקצועם ו/או הכשרתם נדרשים לצורך עבודת הועדה. ועדה שהוקמה בדרך זו תהיה בעלת סמכויות ייעוץ בלבד, ולא תוקם לתקופה של למעלה מ- 6 חודשים.

ה.     הנוסח המוצע "על אף האמור בסעיפים קטנים א-ג לעיל המזכירות תהיה רשאית למנות צוותים יעודיים לנושאים הדורשים התמקצעות (צוות חירום ישובי, צוות מוגנות וכיו"ב) לקבוע את הרכבם, לשנות את הרכב הצוותים האמורים מעת לעת ולקבוע את סמכויותיהם.


בצוות שיוקם כאמור יכול ויהיו חברים גם מי שאינם תושבי הישוב.

למרות האמור בסעיף 3 (ב) (סיפא) להלן , בכל צוות כאמור יהיה נציג מטעם המזכירות שישמש כחבר הצוות.


כן תהיה המזכירות רשאית למנות צוות  לצורך עניין ספציפי אד-הוק, אשר  נראה לה דרוש  ולמנות את חבריו. צוות כאמור יוקם לתקופה של עד ששה חדשים, אלא אם כן יוחלט על ידי האסיפה הכללית להאריך את כהונתו.

הודעה על הקמת  כל צוות כאמור ועל הרכבו  תפורסם  על ידי המזכירות בדף המזכירות המופץ ו/או מחולק באמצעים האלקטרוניים ו/או בתיבות הדואר של תושבי הישוב".

 

2.     הרחבת הישוב הישוב שלנו מתבגר וכולנו משוועים להצעיר את האוכלוסיה. דא עקא שהמצב החוקי הקיים כיום איננו מאפשר לחרוג מהותית ממספר היחידות הבנויות בישוב. עם תחילת הכהונה של הועד הנוכחי פנינו שוב למועצה על מנת לנסות לקדם מהלך של פריצת "תחום המושב" ומתן אפשרות לבניה של לפחות 200 יחידות דיור נוספות. חברנו יהודה שניוייס (ס. ראשת המועצה) בעזרת רותם (ראשת המועצה) החלו לקדם את המהלך ובשלב ראשון קיבלו ברכת הדרך של חלק מהגופים הציבוריים האמונים על הנושא כדי שניתן יהיה בסופו של יום לקבל גם את האישור של המועצה הארצית לתכנון ולבניה , אישור שטרם ניתן. חשוב להבין כי בניה נוספת אם תתבצע תהיה בניה של קבלנים שיזכו במכרזים שתפרסם רשות מקרקעי ישראל וכפי שמדובר כעת (הכל בערבון מוגבל) ישוריינו 20% מהדירות לתושבי המועצה האזורית גזר. כמו כן רוב הסיכויים כי רוכשים מקבלנים כאמור לא יזקקו לועדת קבלה. נושא נוסף שעלה על  הפרק הוא  לכלול בצמוד לבניה החדשה כשזו תאושר פרויקט של דיור מוגן ואף מגורי סטודנטים ככל שהמקום (שטח כולל של כ 49 דונם לכל הבניה העתידית) יאפשר .

כפי שמקובל כיום בנושאים רבים ובכלל זה בנושאי תכנון ובניה אנו מבקשים להעלות את נושא הרחבת הישוב , על כל הנובע ממנו, ל"שימוע ציבורי" על מנת לשמוע ולחוש את הלכי הרוח של התושבים בנושא. להבנתנו, לעמדת התושבים ומוסדות הישוב תהיה השלכה על עצם היתכנות ההרחבה וככל שהיא תתבצע, גם על תוכנה והיקפה.

להתראות באסיפה הכללית

 

עדכון – סיבים אופטים

בשבועות האחרונים עובדים על השחלת הסיבים האופטיים בצנרת הישוב.

אנו מבקשים מהנהגים תשומת לב.

כזכור מיזם נט פיבר (חברת טלארן-רימון) זכה במכרז להתקנת הסיבים בישוב,

בעקבות כך גם חברת בזק החלה בהשחלת  סיבים ואף מציעה חבילות לתושבים.

 

אנו מקווים שתוך זמן לא גדול מיזם נט פייבר יחל בחיבור הבתים של התושבים שנרשמו.

 

פינוי גרוטאות

הפינוי הקרוב יהיה ביום חמישי, י"ד באדר א, 17/03.

אנא הוציאו את החפצים ערב לפני הפינוי.

 

שיעורים בשבת

 

שיעור בבית הכנסת המרכזי בשלב א מפי הרב שלומי דוידוביץ בשעה 16:00. מנחה בשעה: 16:45.

 

שיעור לנשים בשלב א: מפי יהודית חלפון, לע"נ יעל (לקראת תאריך הפטירה שיחול בתענית אסתר), בבית משפחת חלפון, רח' שוהם 24, בשעה 13:00.

 

שיעור לנשים בשלב ב: מפי הרבנית רות בנימין בספרייה של בית הכנסת המאוחד בשעה 13:00.

 

שיעור לנשים באנגלית: אצל חני טננבאום בשעה 13:00. אנא, בואו במסכות.

 

קהילה בפעולה -אירועים

 

תפילת נשים שבועית

היום, יום חמישי, ז' באדר ב', בשעה 20:00, תהיה תפילת נשים משותפת ולאחריה שיעור עם הרבנית שרי אפיק.

להצטרפות לזום לחצו כאן.

חוגגים את חג פורים בגזר: סדנת ליצן מקפץ לבני גיל 5 ומעלה.

ביום ראשון 13.3.22 בשעה 17:00 במתנ"ס שלב א בנוף איילון, הרשמה מראש כאן.

מחכים לכם! אגף קהילה-מחלקת תרבות.

הרשמה כאן. אגף קהילה - תרבות יהודית.

 

תזכורת - מופע שינוי

מופע קומי לנוער ומבוגרים, יהיה במוצאי הקרוב, ט' באדר ב' 12.3 בשעה 20:30 במתנ"ס שלב א.

אגף קהילה-מחלקת תרבות יהודית.

 

היכונו, היכונו! מסיבת פורים יישובית!!

בליל פורים ניפגש לשמוח יחד

בתוכנית (שימו לב לשינוי בשעות):

18:00 דני שובבני: ליצן - קוסם לילדים במתנ"ס שלב א.

20:00 התכנסות במועדון

20:15 מסיבה במועדון הנוער לתושבי היישוב - הנופניק

           במסיכה - מיטב זמרי היישוב ישירו בתחפושות ונצטרך

           לנחש מי הם.

21:15 הרקדה לכל התושבים במועדון הנוער.

 

 

"נדרתי נדר לזכור ולעולם לא לשכוח"

כבכל שנה, בוגרי היישוב נוף איילון מארגנים את הטקס המרכזי בערב יום השואה ביישוב. נשמח לכבד ניצולי שואה יחד עם משפחותיהם בהדלקת משואות.

כמובן שנדאג להסעה הלוך וחזור מביתם.

לפרטים: בנימין : 0586459448

 

לימוד פורים - ישיבת מרדכי הצדיק

 

כמדי שנה בבוקר של יום פורים נלמד ביחד בשעה 9:30 בבית הכנסת הספרדי בשלב ב'.

מוזמנים בשמח. 

כל ילד מקבל שלושה פרסים!!! 

 

בואו בשמחה. 

הלימוד מוקדש: 

לע"נ אברהם בן רחל ז"ל (סבא של משה כהן)

 

 

מדרשת נחמה ועפרה

 

יום שלישי, י' באדר ב', במתנ"ס בשלב א'.

יום עיון לחג הפורים.

הצטרפי לבוקר הכנה לקראת פורים.

9:20 התכנסות

🪴10:45- 9:30יעל יצחקי. שיעור בנושא פורים.. "בית המקדש החילופי בפרס".

11:00-10:45 הפסקה.

 12:15 -11:00 רינטל מילוא. נתיבות שלום לפורים.

 

קחי פסק זמן מהכנת משלוחי מנות ותגיעי מוכנה.

אנו מבקשות שרק נשים מחוסנות תגענה ותבואנה במסכה.

עליזה וייס 0528122252

נוער נוף איילון

 

השבוע אחרי הרבה עבודה והשקעה של כולם, הפכנו את הישוב לארץ ישראל.

היה ממש כיף לראות שכולם לקחו חלק ושיתפו פעולה, בזכותכם הצלחנו להכניס אווירת פורים בישוב.

השבוע אין "חמישי נוער" כי היה שבוע עמוס.

ניפגש בעז"ה במסיבת פורים.

 

תנועות נוער

 

בני עקיבא

השבוע צוות נחשון לוקח חלק בפרויקט ארצי עם עמותת אור למשפחות ומחלק משלוחי מנות למשפחות שכולות ביישוב וביישובים נוספים במועצה.

בחמישי הכתרה של שבט הרא"ה בנות, ואחריה של הרא"ה בנים.

ובערב- סדנא לסגל עם אפי רכז מחוז מרכז.

השבת- שבת זכור, בהובלת שבט הרא"ה עם רב פורים וקומונרית פורים.

מנחה בשעה 15:30 בבי"כ המאוחד.

שבת שלום!

עוז

אז מה היה לנו בסניף עוז?

בשבוע שעבר החניכים הלכו להתרים ברחבי היישוב ממתקים, והמדריכים ארזו וקישטו ושלחנו אותם לבתי חולים לשמח חולים.

יום שיא פסח - ההרשמה נפתחה!

יום חמישי ו' בניסן תשפ"ב (7.4.22) כל סניפי התנועה יחד ביער קדימה.

עלות: 110 ₪ לחניך, 85 ₪ לבעלי חברות בתוקף.

ההרשמה עד יום רביעי, כ' באדר ב', 23.3, בשעה 24:00

* הפעילות מאושרת ומתואמת עם משרד החינוך וכל גורמי הביטחון.

* הרשמה באתר הרישום של התנועה.

*לשאלות ובירורים- מזכירות התנועה 5850277 - 058 (מענה 9:00-15:00 בימים א-ה, ניתן לשלוח הודעה ויחזרו אליכם)

לו"ז שבת זכור:

בשעה 15:00 שימו לשינוי בשעה! המדריכים מחכים בנקודות איסוף:

*קיבוץ-רחוב חיטה, *כיכר שלב ב', *כיכר שלב א'

מחכים לראות את החניכים

שבת שלום - צוותשפ״ב ונועם הקומונרית

 

מתנות לאביונים

 

כמידי שנה אפשר לקיים את מצוות מתנות לאביונים "בו ביום" באמצעות הרב גדעון בנימין שליט"א.

תהיינה קופות בבתי הכנסת המרכזיים בפורים. אפשר להעביר כספים באמצעות אריה לזר (שלב א') וגבי יהודה (שלב ב').

מי שמעוניין לקבל קבלה למס הכנסה אנא רשמו המחאה על לפקודת 'בית כנסת רמב"ם' או העבירו מזומנים (בלי מטבעות בבקשה) בצירוף פתק ובו רשמו שם וסכום. אפשר להעביר כספים גם דרך העברה מחשבון לחשבון: בית כנסת רמב"ם, בנק מזרחי טפחות, סניף 461, חשבון 571409. לציין מתנות לאביונים ושם. מי שבוחר בדרך זו חייב ליידע את אריה לזר 054-3394820 או את גבי יהודה 050-6278201 בהודעה בווטסאפ או במסרון. אנא ציינו שם, מועד העברה, סכום, מספר חשבון וכתובת דוא"ל. עדיף לצרף גם אסמכתא. מאחר ועברנו לקבלות דיגטליות, מי שרוצה קבלה חובה לציין כתובת של הדוא"ל.  אפשר להעביר כספים כבר מר"ח אדר. המועד האחרון להעביר כספים לפורים השנה: 10:00 ביום הפורים בשעה 10.00

"ליהודים הייתה אורה ושמחה כן תהיה לנו."

פורים שמח!

בברכה.   ישראל דוד, גבי יהודה, אריה לזר

 

מזל טוב ואיחולים

 

מזל טוב

למשפחת רייס להולדת הנכד, בן לשירה ומוטי.

למשפחת פיקסלר לאירוסי אבישי עם רחלי אריאל.

מניין סולידי לקריאת מגילה

 

בליל פורים בשעה 18:10 יהיה מניין לתפילת ערבית ולקריאת מגילה בגינת רחוב לשם. קריאת מגילה בשעה 18:20. קריאת המגילה תהיה ללא שימוש בנפצים ואמצעי נפץ למיניהם ועם הכאת המן בצורה סולידית בלבד. כל מי שמגיע צריך להביא איתו כסא. פרטים נוספים ניתן לקבל אצל משפחת עמנואל (9790244 או 054-7777956). רצוי להביא גם סידור ומגילת אסתר. 

זמני קריאת מגילה לנשים: בליל פורים: בבית משפחת סעדון דוד - החושן 17 שלב א' בשעה 20:30.

פורים בבוקר: בגינת רחוב לשם - בשעה 9:00 (בדיוק).

בבית משפחת סעדון דוד - החושן 17 שלב א' בשעה 9:15.

 

 הודעות ממרכז החוגים

 

החוגים לא יתקיימו בתענית אסתר ובפורים. חג פורים שמח.

לוורד אברמסון נקש, מדריכה לחוגי מחול הג'אז, יישר כוחך ותודה על הכוראוגרפיה וההדרכה. לבנות החוג, הייתן מדהימות, כל הכבוד!!!

 

הישג מרשים לקבוצות הג'אז בשלוחת נוף אילון שעלבים בתחרות מחול ארצית לציבור הדתי בירושלים.

בין הזכיות:

מקום ראשון בתת-קטגוריה לקבוצת הג'אז כיתות ח׳ ומקום שלישי בגביע.

מקום שני- כיתות ה'-ו'

מקום שלישי- כיתות ז׳.

 

במרכז למחול נוף אילון רוקדות כ- 100 תלמידות בסגנונות המחול השונים: ג׳אז, אקרודאנס נבחרת תחרותית וטרום בלט לגילאי הגן בהדרכת המורות: ורד אברמסון נקש, טל סיינר ועדי אזולאי מצוות בתנועה מתמדת.

תודה רבה לבנות החוג על ההשקעה וההתמדה ולאלקה על ריכוז החוג וליווי הבנות במופע

 

טלפונים חשובים ושעות קבלת קהל

 

מזכירות: טל: 9790333.

קבלת קהל: בימי א, ב, ג  9:30-8:30, 12:30-11:30,

ה-9:30-8:30 ושישי 11:00-9:00.

הנהח"ש: אפרת טל: 9797139.

קבלת קהל: יום ב, ג ו-ה 12.00-10.00

רכזת קהילה: רות רוזנצויג 9790334,

052-7889456.

מספרי הטלפון של השומרים:

שומר בלילות ובליל שבת: 050-9790437.

כונן יום (א-ה 7:30-16:00): 050-9790438.

מודעות לדף המידע: טלי פרץ 054-4470258.

אפשר לשלוח מסרון ודוא"ל עד יום רביעי בשעה 18:00. dafnof@gmail.com

כונן מים:  מאיר אוליאל טלפון: 050-9020551

דואר: 9790312.

קבלת קהל: ראשון, שני, שלישי ורביעי 9.00-8.00.

שני 19.00-18.00. חמישי 13.00-12.00 חמישי 20:00-19:00 שישי 10.00-8.00

מבני ציבור בשלב א: מרים ביתן: 054-5469603

מבני ציבור בשלב ב: יהודית אילוז טל' 9790791. 

ספריית נוף איילון: נורית 054-4979028.  

קו חם – פגיעות ומוגנות 073-3745147

ימים א'-ה'

22:00-16:00 מענה ע"י נשים
24:00-22:00 מענה ע"י גברים.

 

 

חסר רכיב